Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities 1.1 Glamping Structures: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Glamping Structures BV, gevestigd en kantoorhoudende te (7399 RM) Empe aan de Sintelweg 4, KvK-nummer 08179735, BTW-nummer 819866519B01. 1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Glamping Structures een overeenkomst sluit, althans wenst te sluiten met betrekking tot de huur of koop van één of meerdere tenten en/of andere verplaatsbare accommodaties en/of onderdelen daarvan, de organisatie van een event en/of (festival)camping en de huur en/of koop van bij voornoemde tenten, accommodaties, events of campings horende zaken; 1.3 Partijen: Glamping Structures en Klant; 1.4 Schriftelijk: Op schrift of per digitaal medium, waaronder, maar niet uitsluitend e-mail;

Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of aanbiedingen afkomstig van Glamping Structures en alle overeenkomsten tussen Glamping Structures en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering door Glamping Structures derden dienen te worden betrokken. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Algemeen 3.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Glamping Structures en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 3.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 3.3 Indien Glamping Structures niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Glamping Structures in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Offertes en/of aanbiedingen 4.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van Glamping Structures zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. 4.2 Glamping Structures kan niet aan een offerte/aanbieding worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4.3 Afbeeldingen, specificaties en gegevens vermeld in het aanbod zijn indicatief, zodat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend, waaronder, maar niet uitsluitend het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of het recht op schadevergoeding.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

4.4 De in een aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4.5 Reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten en overige kosten worden door Glamping Structures zoveel mogelijk vooraf vastgesteld en vermeld in het aanbod indien van toepassing. 4.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Glamping Structures daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Glamping Structures de afwijkende aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert. 4.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Glamping Structures niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4.8 Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 5. Overeenkomst 5.1 De overeenkomst tussen Glamping Structures en Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en, indien van toepassing, het aanvullend voldoen door Klant aan door Glamping Structures uitdrukkelijk en schriftelijk gestelde voorwaarden. 5.2 Glamping Structures treft passende technische maatregelen ter beveiliging van haar site, de elektronische overdracht van data en elektronisch betalingsverkeer via haar site.

Artikel 6. Contractduur en termijnen 6.1 De overeenkomst tussen Glamping Structures en de Klant wordt eenmalig aangegaan of voor een in de overeenkomst bepaalde tijd, welke zal gaan lopen op een in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, tenzij partijen later uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde diensten en/of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Glamping Structures derhalve uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke te stellen. Glamping Structures dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7. Inspanningsverplichting 7.1 Glamping Structures spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 8. Derden namens Glamping Structures 8.1 Glamping Structures heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 8.2 Indien door Glamping Structures of door Glamping Structures ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door de medewerkers van die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

Artikel 9. Levering en/of terbeschikkingstelling 9.1 Indien tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken worden geleverd en/of ter beschikking worden gesteld aan Klant geschiedt levering door Glamping Structures op een door Glamping Structures te bepalen locatie en op een door Glamping Structures te bepalen moment tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 9.2 De Klant is verplicht de tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken af/aan te nemen op de locatie waar en op het moment waarop deze worden geleverd en/of ter beschikking worden gesteld. 9.3 De Klant dient op het moment van de levering van tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken en/of terbeschikkingstelling daarvan te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk althans binnen drie uur na levering en/of terbeschikkingstelling, gespecificeerd schriftelijk aan Glamping Structures te berichten. Vanaf het moment van ingebruikneming van de tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken vervalt het recht tot reclameren. 9.4 Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of ter beschikkingstelling, dan is Glamping Structures gerechtigd de tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken aan de Klant zijn geleverd en/of ter beschikking staan. 9.5. Een verhuurde tent en/of verplaatsbare accommodatie bevindt zich op een door Glamping Structures te bepalen locatie tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de Klant de locatie kiest, dan draagt de Klant de aan deze locatie verbonden risico’s en komt eventuele schade die het gevolg is van de gekozen locatie voor rekening van de Klant; 9.6 Een aan de Klant verhuurde tent en/of verplaatsbare accommodatie zal door de Klant niet worden onderverhuurd, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door Glamping Structures.

Artikel 10. Fasen 10.1 Glamping Structures is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 10.2 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Glamping Structures de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of de factuur en/of facturen van het daaraan voorafgaande (volledig) heeft voldaan.

Artikel 11. Informatieplicht Klant 11.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Glamping Structures aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Glamping Structures worden verstrekt. 11.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Glamping Structures zijn verstrekt, heeft Glamping Structures het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven te factureren.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

11.3 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Glamping Structures ter beschikking heeft gesteld die zij nodig heeft om uitvoering te geven aan de overeenkomst. 11.4 Indien Klant onjuiste gegevens verstrekt wordt deze geacht niet aan de informatieverplichting te hebben voldaan.

Artikel 12. Wijziging 12.1 Indien Glamping Structures of Klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst van mening is dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, dan zal de ene partij de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg. 12.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van daartoe bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd of dient te worden gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, heeft Glamping Structures het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Glamping Structures zal Klant daarover zoveel mogelijk van tevoren inlichten en daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 12.3 Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 12.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Glamping Structures een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren mits zij hiervoor een redelijke grond aandraagt. 12.5 Wijzigingen van de overeenkomst worden uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 13.1 Glamping Structures is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst op te zeggen en/of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, en/of; b. na het sluiten van de overeenkomst Glamping Structures ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, en/of; c. indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is en/of; d. indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Glamping Structures kan worden gevergd dat zij de overeenkomst nakomt. 13.2 Voorts is Glamping Structures bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Glamping Structures kan worden gevergd. 13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Glamping Structures op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Glamping Structures de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 13.4 Indien Glamping Structures tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten aan de kant van de Klant.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01 

13.5 Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Klant verplicht aan Glamping Structures de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt. 13.6 Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Glamping Structures gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wel gehouden is tot vergoeding van schade en/of kosten aan de kant van Glamping Structures. 13.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Glamping Structures, zal Glamping Structures in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Glamping Structures extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Glamping Structures gestelde termijn te voldoen. 13.8 Indien de Klant geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zal Klant niettemin gehouden zijn aan Glamping Structures de gehele overeengekomen prijs te voldoen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen. In uitzondering op het voorgaande hanteert Glamping Structures in het geval van opzegging door een consument de volgende staffel bij: – 3 maanden voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 30 % verschuldigd; – 1 maand voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 70 % verschuldigd; – 2 weken voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 100 % verschuldigd; 13.9 Artikel 6:230p sub e BW wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Klant heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden gezien de aard van de overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht 14.1 Glamping Structures is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 14.3 Glamping Structures kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 14.4 Voor zover Glamping Structures ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Glamping Structures gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen binnen de daarvoor door Glamping Structures gestelde termijn.

Artikel 15. Borg 15.1 Glamping Structures is gerechtigd een borg bij Klant in rekening te brengen. Deze borg is verschuldigd naast de door de Klant te betalen prijs. Deze borg dient gelijktijdig met de factuur of de eerste deelbetaling daarvan, aan Glamping Structures te worden voldaan. 15.2 De hoogte van de borg wordt door Glamping Structures bepaald en Glamping Structures zal de hoogte van de borg zo spoedig mogelijk aan de Klant bekend maken.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

15.3 Indien gehuurde/ter beschikking gestelde tenten/verplaatsbare accommodaties en/of andere zaken door Klant onbeschadigd wordt/worden opgeleverd en Glamping Structures geen extra kosten heeft hoeft te maken door toedoen van de Klant, zal de borg aan de Klant worden geretourneerd. Indien tenten/verplaatsbare accommodaties en/of zaken wel beschadigd zijn, althans Glamping Structures kosten heeft moeten maken door toedoen van de Klant, dan zal Glamping Structures deze schade/kosten verrekenen met de borg. Indien de borg niet voldoende is om de schade/kosten te dekken behoudt Glamping Structures zich het recht voor om de Klant voor de niet gedekte schade/kosten aan te spreken.

Artikel 16. Betaling 16.1 Voldoening van een factuur/aan Glamping Structures verschuldigd bedrag geschiedt op een door Glamping Structures aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd binnen een door Glamping Structures gestelde termijn, tenzij schriftelijk anders door Glamping Structures aangegeven.

Artikel 17. Incassokosten 17.1 Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 17.2 Glamping Structures heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Glamping Structures kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Glamping Structures kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 17.3 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Glamping Structures verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 17.4 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Glamping Structures echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 18. Eigendoms(voorbehoud) 18.1 Het door, in het kader van een koopovereenkomst, Glamping Structures geleverde blijft eigendom van Glamping Structures totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Glamping Structures gesloten koopovereenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

18.2 Het door Glamping Structures ter beschikking gestelde en/of geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt en/of eigendom is van Glamping Structures mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden en/of eigendommen van Glamping Structures of op enige andere wijze te bezwaren. 18.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Glamping Structures veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde/op de eigendommen van Glamping Structures danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Glamping Structures daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brandschade en/of waterschade alsmede tegen diefstal en/of vernieling en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Glamping Structures ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Glamping Structures gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Glamping Structures bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 18.4 Voor het geval Glamping Structures zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Glamping Structures en door Glamping Structures aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Glamping Structures zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 19. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 19.1 De door Glamping Structures te leveren en/of ter beschikking te stellen tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Glamping Structures kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 19.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één dag voor levensmiddelen en gebruiksartikelen (zoals plastic wegwerpbestek) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit en/of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien de door Glamping Structures verstrekte garantie een tent/verplaatsbare accommodatie en/of zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 19.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud van het geleverde en/of ter beschikking gestelde door de Klant en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Glamping Structures, de Klant of derden aan het geleverde/ter beschikking gestelde wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben (getracht) te bevestigd (bevestigen) die daaraan niet bevestigd dienen te worden of andere dan op voorgeschreven wijze ver- of bewerking.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien er een causaal verband is met omstandigheden waar Glamping Structures geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 19.4 De Klant is gehouden om op de in artikel 9.3 van deze voorwaarden beschreven wijze bij levering en/of terbeschikkingstelling onderzoek te doen aan het geleverde/terbeschikkinggestelde en indien van toepassing op de in deze artikelen genoemde wijze te reclameren. 19.5 Indien onderzoek en/of reclamatie later plaatsvindt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of een vervangende vergoeding. 19.6 Indien vast komt te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Glamping Structures de gebrekkige tent, verplaatsbare accommodatie en/of zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, herstellen/vervangen of danwel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Een vervangende vergoeding wordt binnen vier weken na de reclamatie aan Klant voldaan. 19.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Glamping Structures, integraal voor rekening van de Klant. 19.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden. 19.9 De verjaringstermijn van vorderingen op Glamping Structures en de door Glamping Structures bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, bedraagt twee jaar, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Artikel 20. Aansprakelijkheid Glamping Structures 20.1 Indien Glamping Structures aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 20.2 Glamping Structures is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glamping Structures is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 20.3 Indien Glamping Structures aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Glamping Structures beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 20.4 De aansprakelijkheid van Glamping Structures is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 20.5 Glamping Structures is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 20.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Glamping Structures of door haar ingeschakelde derden. 20.7 Indien er barbecues onder het verhuurde en/of verkochte en geleverde vallen dient de Klant zorg te dragen voor een vlakke stevige ondergrond. Indien de Klant dit niet zal doen is Glamping Structures niet aansprakelijk voor eventuele brandschade aan de kant van de Klant of derden. 20.8 Indien het aan de Klant verhuurde en/of verkochte en geleverde door de Klant niet wordt gebruikt overeenkomstig het normaal gebruik en/of instructie en/of aanwijzingen van

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01

Glamping Structures, dan is Glamping Structures niet aansprakelijk voor eventuele schade die door dit gebruik zal ontstaan aan de kant van de Klant of derden. 20.9 Glamping Structures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waterschade, brandschade, diefstal en/of vernieling. 20.10 De Klant dient zelf afdoende verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is komt dit voor rekening en risico van de Klant, Glamping Structures aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op dit punt.

Artikel 21. Aansprakelijkheid Klant 21.1 Schade aan gehuurde en/of ter beschikking gestelde tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken veroorzaakt door Klant of voor risico van de klant zal op de Klant worden verhaald, in eerste plaats door verrekening met de aan Glamping Structures voldane borgsom. 22.2 Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan schoonmaak- en/of herstelkosten veroorzaakt door vocht- en/of brandvlekken en/of verkleuringen en/of plakresten als gevolg van het ophangen van (afgevende) materialen en brandschade door verlichting welke door de Klant is aangebracht.

Artikel 22. Vrijwaring 22.1 De Klant vrijwaart Glamping Structures voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Glamping Structures toerekenbaar is. Indien Glamping Structures uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Glamping Structures zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Glamping Structures, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Glamping Structures en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 23. Intellectuele eigendom 23.1 Glamping Structures behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen 24.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Glamping Structures partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 24.2 De rechtbank, sector kanton, locatie Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Glamping Structures het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 25. Vindplaats en wijziging voorwaarden 25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 25.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Glamping Structures B.V. Sintelweg 4 7399 RM Empe info@glampingstructures.com 055-5050510 KvK 08179735 Apeldoorn – Bank NL47 RABO 0149 5202 47 – BTW nr. NL819866519B01